எழுதிய புத்தகங்கள்

Share Subscribe
1967-ல் Isaac Asmiov எழுதிய "Inside the Atom" புத்தகத்தை ராமதுரை தமிழில் மொழி பெயர்த்து, அமெரிக்க தகவல் துறை வெளியிட்டது.  இதில் ஆரம்பித்து பத்துக்கு மேற்பட்ட புத்தகங்களையும், நூற்றுக்கணக்கான பொது அறிவியல் கட்டுரைகளை நாள்/வார இதழ்களிலும் எழுதியுள்ளார்.

1.  அணு, விண்வெளி, சூரிய மண்டல விந்தைகள் மற்றும் பிற  புத்தகங்கள் - (கிழக்குப் பதிப்பகம் வெளியிட்டவை):
2. பருவநிலை மாற்றம் (க்ரியா வெளியீடு)
3. எது ஏன் எப்படி தெரியுமா? - பாகங்கள் 1, 2
சேகர் பதிப்பகம்
சென்னை.
+91 44 6538 3000