என் புத்தகங்கள்

Share Subscribe
Isaac Asmiov எழுதிய "Inside the Atom" புத்தகத்தை 1967-ல் ராமதுரை தமிழில் மொழி பெயர்த்தார் - இதை அமெரிக்க தகவல் துறை வெளியிட்டது.  இதில் ஆரம்பித்து, பத்துக்கு மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் (அணு, விண்வெளி, சூரிய மண்டல விந்தைகள், அறிவியல் - எது ஏன் எப்படி தெரியுமா, எங்கே இன்னொரு பூமி மற்றும் பிற).

புத்தகங்கள் கிடைக்கும் இடங்கள்:
அமேசான் வலைதளத்தில் கிண்டுல்/Kindle மின் புத்தக வடிவிலும் கிடைக்கின்றன.

தொலைபேசி மூலம் வாங்க, மேலே உள்ள கிழக்குப் பதிப்பகத்தின் பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.